blubber的中文翻译

翻译

blubber

字典
 • blubber1   UK /ˈblʌbə(r)/  US /ˈblʌbər/ 
  琼脂,海洋动物脂肪
  noun
  • the fat of whales and other sea animals
 • blubber2   UK /ˈblʌbə(r)/  US /ˈblʌbər/ 
  大声哭,哭喊
  verb
  • to cry noisily
   • There he sat, blubbering like a baby.
    他坐在那里,像婴儿一样大声啼哭。
翻译:  
字典:  
维基百科: