concomitant的中文翻译

翻译

concomitant

字典
 • concomitant1   UK /kənˈkɒmɪtənt/  US /kənˈkɑːmɪtənt/ 
  相伴的,附随的,共存的
  adj.
  • happening at the same time as sth else, especially because one thing is related to or causes the other
 • concomitant2   UK /kənˈkɒmɪtənt/  US /kənˈkɑːmɪtənt/ 
  附随物
  noun
  • a thing that happens at the same time as sth else
翻译:  
字典:  
维基百科: