contaminant的中文翻译

翻译

contaminant

字典
 • contaminant1   UK /kənˈtæmɪnənt/  US /kənˈtæmɪnənt/ 
  污染物;致污物
  noun
  • a substance that makes sth impure
   • Filters do not remove all contaminants from water.
    过滤器不能完全除去水中的污染物。
翻译:  
字典:  
维基百科: