cordon bleu的中文翻译

翻译

cordon bleu

字典
 • cordon bleu1   UK /ˌkɔːdɒ̃ ˈblɜː/  US /ˌkɔːrdæ#x0252ːæ#x0ɜ0ɜːː ˈblɜː/ 
  烹饪手艺高超的
  adj.
  • of the highest standard of skill in cooking
   • a cordon bleu chef
    法国蓝带厨师(厨师中的最高级)
   • cordon bleu cuisine
    蓝带菜肴
翻译:  
字典:  
维基百科: