exegesis的中文翻译

翻译

exegesis

字典
  • exegesis1   UK /ˌeksɪˈdʒiːsɪs/  US /ˌeksɪˈdʒiːsɪs/ 
    注释
    noun   (pl.exegeses)
    • the detailed explanation of a piece of writing, especially religious writing
翻译:  
字典:  
维基百科: