slippy的中文翻译

翻译

slippy

字典
  • slippy1   UK /ˈslɪpi/  US /ˈslɪpi/ 
    滑爽的
    adj.   (slippier, slippiest)
翻译:  
字典:  
维基百科: