chunky的中文翻译

翻译

chunky

字典
 • chunky1   UK /ˈtʃʌŋki/  US /ˈtʃʌŋki/ 
  矮矮胖胖的,粗短的,厚实的
  adj.   (chunkier, chunkiest)
  • thick and heavy
   • a chunky gold bracelet
    一只厚重的金手镯
   • a chunky sweater
    意见厚重的毛衣
  • having a short strong body
   • a squat chunky man
    身材矮胖的男子
  • containing thick pieces
   • chunky marmalade
    厚厚的果酱
翻译:  
字典:  
维基百科: